051/ 7703 773

051/ 7583 357

051/ 7583 356

Späť
Úvod / Naša starostivosť / Dopravná psychológia / Psychologické vyšetrenie vodičov

Psychologické vyšetrenie vodičov

V zmysle zákona 313/2011 z 13.9.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a v zmysle vyhlášky 413/2010 a 361/2011 Ministerstva vnútra, ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Naše pracovisko spĺňa kritéria na vybavenie prístrojovou technikou, podľa požiadaviek Slovenskej komory psychológov. Sme pracovisko, ktoré je oprávnené vyšetrovať vodičov, inštruktorov a vodičov VRZ a ADR. Zoznam oprávnených psychológov je  dostupný na www.komorapsychologov.sk

Psychologickému vyšetreniu sú povinní sa podriadiť

 • žiadatelia o rozšírenie vodičského oprávnenia pre skupiny a podskupiny: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE
 • držitelia vodičského oprávnenia skupiny a podskupiny: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE (každých 5 rokov)
 • taxislužba, poštové služby, zasielateľstvo
 • na odporúčanie lekára
 • inštruktori autoškôl
 • preskúmanie psychickej spôsobilosti na základe rozhodnutia dopravného inšpektorátu (KR PZ, OR PZ) u vodičov s oprávnením pre všetky skupiny a podskupiny po zadržaní vodičského preukazu, pri odobraní vodičského oprávnenia a pri spáchaní 3 závažných priestupkoch v zmysle zákona
 • VRZ motorových vozidiel, vodičov s právom prednostnej jazdy
 • ADR motorových vozidiel s nadrozmerným nákladom, preprava nebezpečného nákladu.

Zároveň sme pracoviskom, ktoré je oprávnené vyšetrovať aj vodičov s právom prednostnej jazdy a ADR

Posúdenie spôsobilosti vodiča je vykonávané na základe psychologického vyšetrenia, ktoré je zamerané na zistenie výkonových zložiek psychiky, senzomotorickej reaktivity, osobnostných charakteristík a ďaľších schopností, ktoré vplývajú na bezpečné vedenie motorového vozidla. Vyšetrenia sa realizujú pomocou VTS (Vienna test system ) firmy Schuhfried, resp. GETA. Je  to dopravno-psychologická testová batéria pre komplexné posúdenie spôsobilosti vodičov k riadeniu motorových vozidiel.

 • Skupinové a hromadné zľavy v závislosti od počtu vodičov
 • Spolupracujeme s autoškolami (možnosť zabezpečiť skupinové vyšetrenie frekventantov autoškoly v rámci ich prípravy na skúšky)
 • Možnosť realizácie psychologického vyšetrenia vodičov v teréne priamo na vašom pracovisku.
Prečítajte si tiež

Vodiči skupiny C, D, E

Psychologické posudky vodičov skupín C, C+E, D, D+E (aj žiadateľov) Psychologické posudky vodičov s odobratým vodičským oprávnením Psychologické posudky vodičov s troma...