051/ 7703 773

051/ 7583 357

051/ 7583 356

Späť
Úvod / Naša starostivosť / Zbrane a SBS / Psychologické posudky pre držiteľov strelných zbraní

Psychologické posudky pre držiteľov strelných zbraní

 • Uchádzači o nový zbrojný preukaz
 • Komu vypršala platnosť zbrojného preukazu
 • Držitelia samočinných, samonabíjacích palných zbraní konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane
 • OSTATNÍ sú povinní podrobiť sa psychotestom až pri vypršaní platnosti ich zbrojného preukazu.

Každý žiadateľ o zbrojný preukaz je povinný absolvovať vyšetrenie klinickým psychológom. Vyplýva to z novely zákona o zbraniach a strelive, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyšetrenie je povinné aj pri vydaní nového zbrojného preukazu - pre držiteľa skupiny A alebo C, ktorý ho má vydaný na výkon zamestnania (napr. príslušníci SBS, ktorí používajú zbrane). Platnosť zbrojného preukazu sa nemení, naďalej bude platiť 10 rokov. Samočinné zbrane sa budú môcť na základe výnimky naďalej držať na zberateľské účely. Samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane (samopal) bude možné držať a nadobúdať aj na športové alebo zberateľské účely - tak, ako je to v súčasnosti. Držitelia týchto zbraní však budú musieť každých 10 rokov absolvovať psychotesty.

Žiadateľ a držiteľ zbrojného preukazu preukáže posudzujúcemu psychológovi pred vykonaním psychologického vyšetrenia svoju totožnosť dokladom totožnosti; ak je žiadateľ alebo držiteľ cudzincom, preukáže svoju totožnosť cestovným dokladom alebo dokladom nahrádzajúcim cestovný doklad.

Vyšetrenie klinickým psychológom trvá približne dve hodiny.

Psychologické vyšetrenie zahŕňa

 • vyplnenie anamnestického dotazníka – žiadateľom o posudok psychickej spôsobilosti
 • vyplnenie čestného vyhlásenia – žiadateľom o posudok psychickej spôsobilosti
 • vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychodiagnostických testov, ktoré zahŕňa:
  • vyšetrenie výkonovej kapacity (pozornosť v záťaži, reakčná pohotovosť, optický postreh, senzomotorická reaktivita a koordinácia)
  • vyšetrenie intelektovej úrovne (minimálne na úrovni podpriemeru)
  • vyšetrenie štruktúry osobnosti (rizikové faktory v profile osobnosti: emočná labilita, impulzivita, explozivita, nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania, agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti, nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť, tendencia predvádzať sa, egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania, sklon k regresným prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii, abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania, nedostatočne rozvinuté vyššie city, najmä sociálne city, všeobecné tendencie rizikového správania)
  • anamnestické údaje (s prihliadnutím na priestupky, trestnú činnosť, alkoholovú a drogovú závislosť, dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej 3 roky, poruchy a choroby)
  • vyhodnotenie výsledkov testov, rozhovoru, anamnestických dát
  • rozhovor so žiadateľom o výsledkoch vyšetrenia
  • vyplnenie posudku o psychickej spôsobilosti - posudzujúcim klinickým psychológom