Psychologické vyšetrenie držiteľov a nositeľov strelných zbraní a streliva

 • Homepage
 • Stránky
 • Psychologické vyšetrenie držiteľov a nositeľov strelných zbraní a streliva

psychologické vyšetrenie držiteľov a nositeľov strelných zbraní a streliva

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE DRŽITEĽOV A NOSITEĽOV STRELNÝCH ZBRANÍ A STRELIVA PODĽA ZÁKONA Č. 128/2011 Z.Z., KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 190/2003 Z.Z. O STRELNÝCH ZBRANIACH A STRELIVE.

Od 1.8.2011 je v platná vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 229/2011 Z.z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie strelnej zbrane a streliva. Podľa platnej novely, ktorou sa mení a dopĺňa zákon 190/2003 Z.z.o strelných zbraniach a strelive a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa musí každý žiadateľ o zbrojný preukaz podrobiť vyšetreniu klinickým psychológom, patrí sem:

 • uchádzač o nový zbrojný preukaz
 • komu vypršala platnosť zbrojného preukazu
 • držiteľ samočinných, samonabíjacích palných zbraní konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane
 • OSTATNÍ sú povinní podrobiť sa psychotestom až pri vypršaní platnosti ich zbrojného preukazu

Vyšetrenie je povinné aj pri vydaní nového zbrojného preukazu – pre držiteľa skupiny A alebo C, ktorý ho má vydaný na výkon zamestnania (napr. príslušníci SBS, ktorí používajú zbrane). Platnosť zbrojného preukazu sa nemení, naďalej bude platiť 10 rokov. Samočinné zbrane sa budú môcť na základe výnimky naďalej držať na zberateľské účely. Samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane (samopal) bude možné držať a nadobúdať aj na športové alebo zberateľské účely – tak, ako je to v súčasnosti. Držitelia týchto zbraní však budú musieť každých 10 rokov absolvovať psychotesty. Žiadateľ a držiteľ zbrojného preukazu preukáže posudzujúcemu psychológovi pred vykonaním psychologického vyšetrenia svoju totožnosť dokladom totožnosti; ak je žiadateľ alebo držiteľ cudzincom, preukáže svoju totožnosť cestovným dokladom alebo dokladom nahrádzajúcim cestovný doklad, tiež s dokladom o zdravotnej spôsobilosti.

psychologické vyšetrenie zahŕňa

Vyplnenie čestného vyhlásenia – žiadateľom o posudok psychickej spôsobilosti

Vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychodiagnostických testov zahŕňa:

 • vyšetrenie výkonovej kapacity (pozornosť v záťaži, reakčná pohotovosť, optický postreh, senzomotorická reaktivita a koordinácia)
 • vyšetrenie intelektovej úrovne (minimálne na úrovni podpriemeru)
 • vyšetrenie štruktúry osobnosti (rizikové faktory v profile osobnosti: emočná labilita, impulzivita, explozivita, nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania, agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti, nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť, tendencia predvádzať sa, egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania, sklon k regresným prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii, abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania, nedostatočne rozvinuté vyššie city, najmä sociálne city, všeobecné tendencie rizikového správania)
 • anamnestické údaje (s prihliadnutím na priestupky, trestnú činnosť, alkoholovú a drogovú závislosť, dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej 3 roky, poruchy a choroby)
 • vyhodnotenie výsledkov testov, rozhovoru, anamnestických dát
 • rozhovor so žiadateľom o výsledkoch vyšetrenia
 • vyplnenie posudku o psychickej spôsobilosti – posudzujúcim klinickým psychológom

Chcem sa objednať

Poznámka: Musíte vyplniť všetky príslušné polia a potom kliknúť na tlačidlo nižšie pre odoslanie správy

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba