POSÚDENIE SPÔSOBILOSTI VODIČA

DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE VODIČOV (PSYCHOTESTY)

Boli ste účastníkom cestnej premávky a boli ste povinný zo zákonných dôvodov sa dostaviť pred dopravného psychológa? Dostatočne nechápete dôvody, prečo ste vôbec dopravného psychológa museli navštíviť? Pýtate sa, čo to vlastne dopravná psychológia je a čo je jej cieľom?

V zmysle zákona 313/2011 z 13.9.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a v zmysle vyhlášky 413/2010 a 361/2011 Ministerstva vnútra, ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Naše pracovisko spĺňa kritéria na vybavenie prístrojovou technikou, podľa požiadaviek Slovenskej komory psychológov. 

Z ČOHO VYŠETRENIE POZOSTÁVA

Psychologické posúdenie pozostáva z testov, ktoré preveria Vaše všeobecné rozumové schopností, reakčné schopnosti, pozornosť v záťaži, štruktúru osobností, osobný rozhovor a správanie sa počas vyšetrovania. Využívame najmodernejšie psychodiagnostické metódy spoločnosti Schuhfried a GETA, vrátane testu perimeter pre špeciálne skupiny vodičov s právom prednostnej jazdy a vodičov s nebezpečným nákladom.

SME TIEŽ PRACOVISKOM OPRÁVNENÝM VYŠETROVAŤ VODIČOV S PRÁVOM PREDNOSTNEJ JAZDY A ADR

PSYCHOLOGICKÉMU VYŠETRENIU SÚ POVINNÍ SA PODRIADIŤ:

Podľa § 88 o psychickej spôsobilosti zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. je potrebné pre:

 • žiadatelia o rozšírenie vodičského oprávnenia pre skupiny a podskupiny: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE
 • držitelia vodičského oprávnenia skupiny a podskupiny: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE (každých 5 rokov)
 • taxislužba, poštové služby, zasielateľstvo
 • na odporúčanie lekára
 • inštruktori autoškôl
 • preskúmanie psychickej spôsobilosti na základe rozhodnutia dopravného inšpektorátu (KR PZ, OR PZ) u vodičov s oprávnením pre všetky skupiny a podskupiny po zadržaní vodičského preukazu, pri odobraní vodičského oprávnenia a pri spáchaní 3 závažných priestupkoch v zmysle zákona
 • vodičov VRZ motorových vozidiel so zvláštnym výstražným znamením,vodičov s právom prednostnej jazdy
 • vodičov ADR motorových vozidiel s nadrozmerným nákladom, preprava nebezpečného nákladu

Posúdenie spôsobilosti vodiča je vykonávané na základe psychologického vyšetrenia, ktoré je zamerané na zistenie výkonových zložiek psychiky, senzomotorickej reaktivity, osobnostných charakteristík a ďaľších schopností, ktoré vplývajú na bezpečné vedenie motorového vozidla. 

AKO SA PRIPRAVIŤ NA PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Na psychologické testy sa nedá nijak zvlášť dopredu pripraviť. Psychologický test ovplyvniteľný prípravou stráca svoj zmysel. A tak asi jediná všeobecne platná rada znie: “Buďte odpočinutí, otvorený a hlavne sami sebou.” 

ČO JE POTREBNÉ SI SO SEBOU PRINIESŤ

 • vodičský preukaz, občiansky preukaz (príp. iný doklad totožností)
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti (v prípade potreby)
 • okuliare, v prípade nosenia
 • rozhodnutie z polície podrobiť sa psychologickému vyšetreniu pre vedenie motorového vozidla

Vodiči skupiny C,D,E

Vodiči skupiny B

Vodiči skupiny ADR a VRZ

INŠTRUKTORI AUTOŠKOLY

ODBORNÉ PORADENSTVO

Chcem sa objednať

*Poznámka: Musíte vyplniť všetky príslušné polia a potom kliknúť na tlačidlo nižšie pre odoslanie správy

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba